PostHeaderIcon Minőségpolitikánk

Minőség-, környezeti- és információbiztonsági politika

A RITEK Zrt., mint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdona, felügyeletét az Önkormányzat képvizelői testülete látja el.

Minőség-, környezeti és információbiztonsági politikáját

feladatainak magas színvonalú végrehajtása érdekében határozta meg.

Munkánk során – a fenntartható fejlődés elvét szem előtt tartvaelköteleztük magunkat környezetünk megóvása mellett. Törekszünk a tevékenységeink okozta környezetszennyezések megelőzésére, környezeti teljesítményünk folyamatos fejlesztésére.

Ez okból gondoskodunk az integrált irányítási rendszer hatékony működtetéséről és folyamatos fejlesztéséről.

Mindezek érdekében vállaljuk, hogy

  • jelen politikába foglaltakra alapulva olyan szervezeti célokat tűzünk ki, melyek kiegyensúlyozottan szolgálják a vevői, a jogszabályi és a környezeti követelményeknek való megfelelést és információbiztonságunkat,
  • valamennyi döntésünket a természeti-, az épített- és a társadalmi környezettől jövő naprakész információk alapján, a környezetért felelős módon hozzuk meg,
  • törekszünk a hatékony energia és anyag felhasználásra, illetve a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére, azok újrafelhasználására,
  • erőfeszítéseket teszünk arra, hogylehetőség szerint – a veszélyes anyagokat környezetbarátabb anyagokra váltsuk fel,
  • folyamatos és érdemi kapcsolattartásra, illetve együttműködésre törekszünk partnereinkkel, a különböző érdekcsoportokkal és a hatóságokkal,
  • alvállalkozóinkat és beszállítóinkat rendszeresen értékeljük minőségügyi szempontrendszer alapján, valamint környezetvédelmi követelményeket fogalmazunk meg számukra,gondoskodunk munkatársaink rendszeres továbbképzéséről, a szakmai hozzáértés, a minőségtudatosság és a környezettudatosság elmélyítése érdekében.

A dolgozók munkáját a szakmaiság, az igényesség, a pontosság, a környezetünk védelme jellemezze.

Munkánk során naprakész információkkal kell rendelkeznünk a tevékenységünket meghatározó jogszabályokról, előírásokról, az EU elvárásairól, munkatársaink felkészültségéről, beszállítóink lehetőségeiről, az érintettek igényeiről, elvárásairól, valamint a környezetünk változó igényeiről.

Elsődleges célunk a vevői megelégedettség folyamatos növelése. Partnereink bizalmát korrekt, megbízható munkavégzéssel, folyamatos tájékoztatásával kívánjuk megtartani, és tovább erősíteni.

A RITEK Zrt. információbiztonságra vonatkozó politikáját az IBE 4.1 Információbiztonsági szabályzat 2. fejezete tartalmazza.

A fenti célok megvalósítása érdekében minden dolgozónktól elvárjuk, hogy tudása legjavát adja.

A RITEK Zrt. információbiztonsági politikája

Társaságunk tevékenységi körébe tartozik egyedi fejlesztésű ügyviteli szoftverek készítése és üzemeltetése közigazgatási és vállalkozási területen.

Az általunk alkalmazott ASP működési modell és a helyben tárolt nagy értékű adatok érzékenysége és fontossága miatt, társaságunk megkülönböztetett figyelmet fordít a tárolt adatvagyon kiemelkedő védelmére, kezelésére és információbiztonságának megtartására (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás).

A cégünknél működő infokommunikációs rendszerek tervezését, bevezetését, üzemeltetését és ellenőrzését folyamatosan a hatályos jogszabályoknak, szerződéses kötelezettségeinknek és a fenti irányelvnek megfelelően végezzük.

A munkánk során kezelt adat és információs vagyont nyilvántartjuk, a biztonsági kockázatokat azonosítjuk és értékeljük, a magas kockázatok csökkentésére folyamatos intézkedéseket teszünk.

Az információbiztonsággal kapcsolatos feladatok, tevékenységek ellátására, menedzselésére belső szabályozást állítottunk fel, és tartunk folyamatosan naprakészen.

Mind munkatársainkban, mind ügyfeleinkben folyamatosan tudatosítjuk azokat az alapelveket, ismereteket és eljárásokat, amelyek szükségesek a napi munkájuk biztonságos elvégzéséhez.

Infokommunikációs rendszereinket a kezelt adatoknak megfelelő védelmi szintre soroljuk be és ezzel összhangban gondoskodunk kockázat arányos védelmükről.

A biztonsági események, incidensek által esetlegen okozott kár minimalizálására rendszeres preventív intézkedéseket teszünk.

Mindig a kornak megfelelő technikai színvonalon gondoskodunk infokommunikációs berendezéseink és adataink védelméről, mely magában foglalja azok:

·         fizikai védelmét, a megfelelő működési környezet biztosítását,

·         felügyeletét,

·         hozzáférés szabályozását,

·         adatmentését, archiválását,

·         kapacitás gazdálkodását,

·         és megfelelő szintű rendelkezésre állását.

A biztonsági politikában megfogalmazott követelmények, alapelvek érvényesülését

·         meglévő rendszereink továbbfejlesztésénél és új rendszerek beszerzésénél,

·         alvállalkozóval létesített vagy létesítendő szerződéses kapcsolatainknál,

 is biztosítjuk.

Ügyfeleinket kiszolgáló kritikus üzleti folyamatainkat úgy alakítjuk ki, hogy azok folyamatossága megfeleljen a szerződéseinkben vállaltaknak nagyobb meghibásodások és katasztrófák esetén is.

Szeged, 2012. június 8.                                                                     ……………………………….

                                                                                                                     Mihálffy Lajos

                                                                                                                     vezérigazgató